بازاریابی حضوری ، بازاریابی تلفنی و پخش تراکت در سراسر ایران